תקנון התחרות

​​​​​


​​1. רקע

רשות התקשוב הממשלתי שבמשרד ראש הממשלה מרכזת את פעילות "ממשל פתוח" בממשלה, מתוקף החלטות הממשלה 4515 ו-2097 

"ממשל פתוח" הוא תפישה ממשלתית המבוססת על ארבעה עקרונות יסוד: שקיפות, אחריותיות (accountability), שיתוף ציבור ויישום חדשנות טכנולוגית. מדיניות "ממשל פתוח" פועלת להגברת האמון בין הממשלה והציבור, לשיפור הביצועים של הממשלה, להגברת ההשפעה של הציבור על מערכות הממשל ולקידום גישת "ממשלה אחת" בממשק שבין הממשלה והאזרח. 

במסגרת מדיניות ממשל פתוח פועלת הממשלה לקדם שיח בין הממשלה לציבור ושואפת לייצר מרחב להשתתפות ומעורבות ציבורית, להנגיש מידע ושירותים ממשלתיים לכלל האוכלוסייה ולהשתמש בטכנולוגיה חדשנית לשיפור השירותים הממשלתיים. (למידע נוסף, ראו החלטת ממשלה 4515 – הצטרפות לשותפות הבינלאומית לממשל פתוח ומינוי "הפורום הישראלי לממשל פתוח"). 

בנוסף, מובילה רשות התקשוב את מדיניות המידע הפתוח בממשלה, ופועלת להנגיש את כלל מאגרי המידע הממשלתיים לציבור, במסגרת החלטת הממשלה 1933 , על גבי התשתית הממשלתית Data.gov.il. מתוך הכרה בערך החברתי, הכלכלי והדמוקרטי המגולם בפתיחתו והנגשתו של המידע הממשלתי, פועלת הרשות לקדם מדיניות "פתוח כברירת מחדל" (Open By Default) ופועלת לעידוד יזמים ומפתחים לעשות שימוש במידע הממשלתי ויוזמת לשם כך תחרויות פיתוח ("האקאתונים"). 

כחלק מפעילות "ממשל פתוח" וקידום מדיניות מידע פתוח, יזמה רשות התקשוב הממשלתי את "ARTECH" - תחרות שמטרתה לייצר חיבור בין דאטה ואמנות, באופן המעודד שימוש במידע ציבורי וממחיש את הערך החברתי, התרבותי והדמוקרטי של "ממשל פתוח", כמתואר לעיל ("התחרות"). במסגרת התחרות, תעודד הרשות שימוש במידע ציבורי ליצירת עבודות אמנות, שיכולות להתבסס על מדיות מסורתיות אך גם על מדיות טכנולוגיות ובכלל זה מיצגים דיגיטליים ואינטראקטיביים, אמנות גרפית ועוד. בסופה של התחרות ייבחרו שלוש היצירות המצטיינות, על פי תנאי התחרות. שיאו של התהליך יהיה בתערוכת ARTECH, שם יוצגו העבודות. במעמד זה, יוכרזו הזוכים ויוענקו פרסים, על פי תנאי התחרות.
התקנון כתוב בלשון זכר, אך מיועד לשני המינים.

2. מטרות התחרות

א. ביטוי הערך הכלכלי והחברתי של מידע ציבורי פתוח.
ב. שימוש במידע ציבורי פתוח על מנת להגביר את המעורבות הציבורית ובכך לייצר אמון בתהליכי ממשל.
ג. חשיפה והעלאת מודעות ציבורית לפעילות הממשלתית לעידוד "ממשל פתוח" ולהתחייבויותיה הבינלאומיות בתחום.
ד. יצירת יצירות אמנות שיסייעו לציבור ל"התחבר" לחשיבותו של המידע הציבורי ומרכזיותו בעולם בו המידע והידע הופכים לשחקן עיקרי, על ידי יצירת עבודות אמנות "המדברות" לקהל הרחב. 

3. הגדרות 

א. "יצירה" – עבודה אמנותית העושה שימוש במדיום חזותי אחד או יותר (ציור, פיסול, וידאו, מיצג, מיצב, רב תחומי) וכן שימוש במידע ציבורי כמוגדר להלן.
ב. "מידע ציבורי" – מידע המצוי במאגרי המידע הממשלתיים ומהווה מסד נתונים או סדרת נתונים של מידע מכל סוג, לרבות כל אוסף מובנה של נתונים, שפורסם באתר מאגרי המידע הממשלתי - data.gov.il.
ג. "הרשות" - רשות התקשוב הממשלתי במשרד ראש הממשלה.
ד. "ועדת הבדיקה" – ועדה אשר תתכנס ברשות ואשר תבדוק ותאשר את היצירות אשר הוגשו לתחרות כמפורט בסעיף 5.ג. להלן.
ה. "ועדת השיפוט" – ועדה אשר תבחן את היצירות בסיום שלב ההאקאתון ותבחר את הזוכים כמפורט בסעיף 6 להלן. 
ו. "קול קורא" – פרסום רשמי ובו עקרי התחרות וקישור לאתר התחרות בו יימצא כל המידע בעניין התחרות.
ז. "אתר התחרות" – אתר אינטרנט המוקדש לתחרות ARTECH, שם יפורסם כל המידע הקשור לתחרות, לרבות תקנון זה, עדכונים וכיו"ב. אתר התחרות . בנוסף, תוקם קבוצת Facebook  למשתתפי התחרות.
ח. "מרכזת התחרות" – גב' רעות בייגן אשר פרטי יצירת הקשר עמה 02-6664636 ו/או בדוא"ל reutb@cio.gov.il.

4. תנאי סף להגשת מועמדות להשתתפות בתחרות

א. היצירה צריכה לעשות שימוש במידע ציבורי, באופן הממחיש ומגלם את ערכו החברתי, הכלכלי, התרבותי והדמוקרטי.
ב. היצירה צריכה להיות יצירה מקורית של האמן/המפתח/הקבוצה שמגיש/ה אותה ושנעשתה לרגל התחרות.

5. שלבי התחרות

א. שלב א': אירוע החשיפה (Kick-off)

(1) הרשות תקיים אירוע השקה פתוח לקהל, שהוא אירוע מקדים, לחשיפת התחרות למשתתפים ולמתעניינים. 
(2) השתתפות באירוע החשיפה מותנית בהרשמה מראש, ומהווה תנאי להשתתפות בתחרות. ההרשמה תתבצע באמצעות טופס דיגיטלי . עד ולא יאוחר מהמועד האחרון להרשמה כפי שפורסם באתר התחרות.
(3) במהלך אירוע החשיפה יוכלו המשתתפים להציג את רעיונותיהם ב"פיץ'" קצר, על מנת לחבור למשתתפים נוספים מתחומים שונים וליצור קבוצה לשם ביצוע. למשל, אמן יוכל לחבור למפתח, או יזם יוכל לפנות לאמן וכדומה.
(4) ניתן לפנות בשאלות, לא יאוחר מהמועד האחרון להרשמה, למרכזת התחרות.  

ב. שלב ב': הרשמה לתחרות והגשת הצעות

(1) על המעוניין להשתתף בתחרות ("משתתף") להירשם לתחרות ולהגיש הצעה ליצירה ("הצעה"), באמצעות טופס דיגיטלי  . עד ולא יאוחר מהמועד האחרון להרשמה כפי שפורסם באתר התחרות.
(2) בהצעה ליצירה, יתאר המשתתף את קונספט היצירה, כיצד היא משרתת את מטרות התחרות, המדיום החזותי של היצירה, הטכניקה של הביצוע, אופן הצגתה בתערוכה ופירוט המידע הציבורי בו נעשה שימוש (עד 500 מילים, ניתן לצרף עד 5 דימויים של היצירה, כגון סקיצות, הדמיות). ככל שהיצירה תוגש על ידי  קבוצה, יצוינו שמות כל חברי הקבוצה.
(3) לא יאוחר ממועד הגשת ההצעות כאמור, יהיה משתתף רשאי לבקש מאת הרשות סיוע ברכישת חומרים, אביזרים וציוד ליצירת היצירות והצגתן. עם זאת, אין לראות בכך התחייבות של הרשות להעמיד לרשות המשתתפים בתחרות אמצעים כל שהם להעמדת היצירה ו/או להצגתה. בקשות כאמור, יש להפנות בכתב למרכזת התחרות בדוא"ל reutb@cio.gov.il​

ג. שלב ג': בחירת היצירות המשתתפות

(1) הצעות היצירה שתוגשנה בטופס ההצעות כאמור לעיל, תיבחנה על ידי ועדת הבדיקה  אשר תהיה מורכבת משלושה נציגים מטעם הרשות.
(2) וועדת הבדיקה תבחר עד- 20 יצירות להשתתפות באירוע ההאקאתון ("היצירות המשתתפות")  על בסיס האמור להלן:
  • היצירה עושה שימוש במידע ציבורי, תוך התמקדות בתחומים בהם יש מאגרי מידע נגישים, שימושיים ובעלי ערך ציבורי
  • היצירה מדגימה את הערך החברתי, הכלכלי או התרבותי שב"ממשל פתוח".
  • היצירה עומדת באמות מידה אמנותיות ברמה גבוהה.
  • כל שיקול נוסף אשר לדעת וועדת הבדיקה יש בו כדי לקדם את מטרות התחרות כאמור לעיל.
(3) לאחר בחירת הצעות היצירה אשר ישתתפו באירוע ההאקאתון, תישלח הודעה לכל המשתתפים בדבר סטטוס השתתפותם בתחרות. ההודעה תועבר אל כתובת הדוא"ל שתסופק על ידי המשתתפים בטופס ההרשמה.

ד. שלב ד': אירוע ההאקאתון

(1) לאחר בחירת היצירות המשתתפות, תקיים הרשות אירוע מסוג "האקאתון" לפיתוח היצירות, במועד כפי שיפורסם באתר התחרות.
(2) . למשתתפים יוקצה שטח בו יסופקו להם חשמל, כסאות ושולחנות עבודה ורשת אלחוטית, וכן מזון ושתיה. 
(3) ניתן להתחיל בתהליך היצירה החל ממועד פרסום "קול קורא" ועד למועד ההאקאתון. על המשתתפים לסיים את היצירות עד למועד סיום ההאקאתון.
(4) השתתפות באירוע ההאקאתון היא תנאי מוקדם להשתתפות בשלבי התחרות המאוחרים לו.
(5) לרשות תהא הזכות לפסול את היצירה במעמד ההאקאתון, אם היא שונה מהותית מהקונספט שהוצג בהצעה ליצירה במסגרת שלב ב'.

ה. שלב ה': תערוכת סיום - ARTECH

(1) המשתתפים באירוע ההאקאתון יגישו את היצירות להצגה באירוע תערוכת הסיום של התחרות. הגשת העבודות תיעשה על פי הנחיות הרשות, תוך מתן זמן מספק להכנת תערוכת הסיום ועד כ-5 ימים לפני התערוכה, כפי שיפורסם באתר התחרות. אין לבצע כל שינוי ביצירה למעט שינוי שנדרש לשם הצגתה בתערוכה.
(2) אין להוסיף את חתימת היוצר על גבי היצירה, אלא יש לציין את שם המשתתף היוצר (פרטי ומשפחה) ופרטי ההתקשרות עמו בנפרד מהיצירה (פרטים אלה יוצגו בצמוד ליצירה).
(3) על המשתתף לצרף ליצירה טקסט המסביר בקצרה את היצירה, את תהליך העבודה והטכניקה בה השתמש, וכיצד היצירה עושה שימוש במידע ציבורי ומקדמת את מטרות התחרות (עד 500 מילים). 
(4) לרשות תהא הזכות לפסול את היצירה במעמד הגשת העבודות לתערוכת הסיום, אם היא שונה מהותית מהיצירה שהוצגה במסגרת שלב ד'. 

6. וועדת השיפוט 

א. וועדת השיפוט תורכב מהנציגים הבאים:
(1) 3 נציגי ממשל, בהם נציג מטעם הרשות 
(2) 2 נציגי מוסדות אקדמיים ללימודי אמנות
(3) אמן מוכר מתחום היצירה העכשווית
(4) נציג החשב הכללי

חברי וועדת השיפוט לא יקבלו תמורה כספית בעד השתתפותם.
ב. מרכזת התחרות תרכז את ההגשות והמסמכים לקראת דיון וועדת השיפוט ביצירות.
ג. חמישה חברי וועדה מהווים מנין לישיבת וועדת השיפוט.
ד. הוועדה תקבל את החלטותיה ברוב דעות.  
ה. הוועדה תקבע לעצמה את סדרי עבודתה, ככל שלא נקבע אחרת בתקנון זה.
ו. החלטות וועדת השיפוט יהיו בכתב (פרוטוקול הוועדה), ויהיו חתומות על ידי חברי וועדת השיפוט.

7. אמות מידה ומנגנון השיפוט

היצירות יוצגו לוועדת השיפוט לראשונה בסוף אירוע ההאקאתון בהצגה על ידי כל משתתף או קבוצה. השופטים יעריכו באופן עצמאי כל אחת מהיצירות, על פי אמות המידה שלהלן: 
א. יצירתיות ומקוריות בשילוב המידע ביצירה – 30%
ב. היקף השימוש במידע ממשלתי – 20%
ג. מידת התרומה למטרות התחרות -  20%
ד. איכות היצירה ומקוריותה בפן האמנותי  30%. 

8. בחירת היצירות הזוכות

א. בתערוכת הסיום, ייבחרו שלוש יצירות זוכות (מקום ראשון, מקום שני, מקום שלישי), כדלקמן: 
ב. בחירת היצירות הזוכות תיעשה על ידי ועדת השיפוט, תוך שילוב דירוג קהל המשתתפים,  אשר יתבצע באמצעות הצבעה מקוונת במהלך אירוע הסיום.  החלטת ועדת השיפוט בבחירת היצירות הזוכות תהווה 80% בציון הסופי ואילו הדירוג שניתן  על ידי קהל המשתתפים יהווה 20% מהציון הסופי. 

9. הפרסים

א. לשלושת הזוכים בתחרות יוענקו פרסים כדלקמן, על פי קביעת ועדת השיפוט:
(1) מקום ראשון: 30,000 ש"ח 
(2) מקום שני: 20,000 ש"ח
(3) מקום שלישי: 10,000 ש"ח
ב. הפרסים יוענקו בכפוף להמצאת פרטי חשבון ו/או פרטים רלוונטיים נוספים לצורך העברת כספי הפרס. אם אחת היצירות הזוכות הוגשה על ידי קבוצת משתתפים, קיימת אפשרות להענקת הפרס למשתתף אחד מתוך הקבוצה, או לחלק בין כלל המשתתפים בחלוקה שווה. קבלת הפרס על ידי קבוצת משתתפים אפשרית באחת מהדרכים הבאות:
ג. ראש הקבוצה יוגדר מראש בעת ההרשמה, והפרס יירשם על שמו ויוענק לו.
ד. אם תחליט הקבוצה לחלוק את הפרס כבר בקבלתו, כל חבר יקבל חלק יחסי שווה מתוך כספי הפרס. 
ה. סכום הפרס הנו ברוטו וינוכה ממנו כל מס רלוונטי.

10. זכויות קניין וזכויות הרשות

בהשתתפותו בתחרות, המשתתף מצהיר ומתחייב כי :
א. היצירה המוגשת לתחרות היא פרי יצירתו המקורית של המשתתף וכל הזכויות הקשורות בה, לרבות זכויות קניין רוחני, הינן בבעלותו הבלעדית.
ב. המשתתף אינו מפר כל זכויות קניין רוחני בקשר עם היצירה או פרסומה.
ג. בעצם השתתפותו בתחרות, מעניק המשתתף לרשות/למדינת ישראל זכות בלתי-הדירה לפרסם, לצלם את היצירות ו/או להציגן בכל אמצעי מדיה שהוא, לרבות אינטרנט, טלוויזיה ועיתונות, על פי שיקול דעתה הבלעדי. הפרסום ייעשה ללא תמורה כלשהיא למשתתף בתחרות וללא הגבלת זמן או מקום, על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות/מדינת ישראל. פרסום כאמור ייעשה תוך מתן קרדיט כמקובל ליוצר העבודה.​
ד. הרשות או מדינת ישראל לא תישא בכל אחריות בהפרה הקשורה בזכויות יוצרים או כל זכות אחרת הקשורה ביצירה שהוגשה לתחרות.

11. שונות

א. הרשות תפרסם באתר האינטרנט הממשלתי ובאמצעי מדיה נוספים על פי שיקול דעתה הודעה על תחילת התחרות, מועדי ההגשה וההודעה על הזוכים.
ב. לא תהיה למי מהמשתתפים טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הרשות או המדינה בגין השתתפותם או אי השתתפותם בתחרות, לרבות בשל טעות, שיבוש, איחור, תקלה, או כל עניין אחר הקשור בתחרות ו/או באתר בו תיערך התחרות, ו/או ברשת החשמל ו/או רשת האינטרנט ו/או התקשורת.
ג. החלטת ועדת השיפוט הנה סופית ואינה ניתנת לערעור. 
ד. שמות הזוכים יפורסמו בפומבי באתר התחרות ובדף ה-Facebook של הרשות. הרשות שומרת לעצמה את הזכות לפרסם את שמות כלל המשתתפים והזוכים ואת יצירותיהם בתקשורת, באמצעים ובמדיה נוספים. 
ה. עם הגשת מועמדות לתחרות, מתחייבים המשתתפים לשתף פעולה בכל פרסום הקשור לתחרות בערוצי המדיה השונים. 
ו. ראש רשות התקשוב הממשלתי, באישור היועץ המשפטי של משרד ראש הממשלה או נציגו, יהא רשאי לתקן תקנון זה. כל שינוי לתקנון יפורסם באתר התחרות.
ז. ראש רשות התקשוב הממשלתי, באישור היועץ המשפטי של משרד ראש הממשלה או נציגו, יהא רשאי לבטל את התחרות בכל עת, על פי שיקול דעתו. דבר ביטול התחרות יפורסם באתר התחרות.
ח. באחריות כל מי שבדעתו להירשם ו/או להשתתף לתחרות לבדוק את אתר התחרות לשם קבלת עדכונים ו/או הודעות. 


נספח א' – דאטה ואמנות
"מידע פתוח" (Open Data) הוא נדבך מרכזי בתפיסת "ממשל פתוח", ומבוסס על זכותו של הציבור ליהנות מהמידע הציבורי האגור בידי הרשות, ולעשות בו שימוש לתכליות שונות (אישיות, עסקיות וציבוריות), מתוך תפיסה הרואה בממשלה כ"משרתת ציבור" המציבה את האזרח במרכז. בהנגשת מידע ציבורי מתקיימים מספר ערכים ובהם – חדשנות במתן שירותים לציבור, שקיפות ופיקוח ציבורי על עבודת הממשלה ויצירת מנוע צמיחה כלכלי.

דוגמאות ליתרונות של מידע ציבורי הן אפליקציית Moovit, העושה שימוש בנתוני תחבורה, אפליקציית "צבע אדום" להתרעות ואזעקות, יישומים להנגשת תקציב המדינה ועוד. ממחקר של חברות דלויט–וגוגל, עולה כי קידום מדיניות של "חדשנות מבוססת מידע" (Data Driven Innovation) עשוי לתרום לעלייה בפריון ולייצר ערך של מאות מיליוני שקלים למשק הישראלי. 

לצד היתרונות הכלכליים ועידוד החדשנות הטכנולוגית, למידע ציבורי גם ערך חברתי: הוא מהווה פלטפורמה לשיח בין הממשל והאזרחים, כלי לקבלת החלטות מושכלות יותר ולשיפור השירות הממשלתי ומשאב זמין לפיתוח פעילות חברתית. מתוך הכרה ביתרונות הגלומים במידע ציבורי פתוח, החל משנת 2016 מובילה רשות התקשוב הממשלתי תהליך רוחב למיפוי והנגשת כלל מאגרי המידע הממשלתיים באתר הייעודי data.gov.il (למידע נוסף ראו החלטת ממשלה מס' 1933 מיום 30.8.2016 - שיפור העברת המידע הממשלתי והנגשת מאגרי מידע ממשלתיים לציבור)

השילוב בין דאטה ואמנות מהווה מגמה חדשנית בעולם האמנות, המשלבת בין טכנולוגיות מידע וביטוי אמנותי. השילוב בין מידע ציבורי פתוח לבין אמנות עשוי לתרום להגברת המודעות והמעורבות האזרחית ולחיזוק הקשר בין הממשל לציבור. כחלק ממגמה זו, מידע ציבורי פתוח מהווה "חומר גלם" ליצירות אמנותיות, ומאפשר מדיום חדש להעברת מסרים, ביטוי והתבוננות על העולם באמצעים ויזואליים. דוגמאות לשימוש הנעשה בעולם במידע ציבורי למטרות אמנותיות הן יצירות המבוססות על נתוני מזג אוויר וסביבה, מערכת הבריאות ודאטה כלכלי.